Privacybeleid.

De site QNTSPORT.COM is eigendom van de naamloze vennootschap QNT, met maatschappelijke zetel te Technoparc de Thudinie, 3, 6536 Donstiennes (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.635.548.

Contactgegevens

Zo een. : +32 71 53 48 11
Fax: +32 71 53 48 09
E-shop bestelservice: info@qntsport.com


1. Het gebruik van de webservice QNTSPORT.COM is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik.
2. De Verkoper behoudt de volledige, volledige en exclusieve eigendom van de verschillende gegevens die worden verzonden in het kader van deze overeenkomsten krachtens de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Van de gegevens.
3. Alle handelsmerken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, zowel visueel als geluid, die op de site van de Verkoper worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het recht op het beeld. Ze zijn het volledige eigendom van de verkoper of zijn partners.


UITZONDERINGEN MET BETREKKING TOT FOTO'S, KENMERKEN, INFORMATIE EN PRIJZEN

De Verkoper zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie en prijzen die op de Websites worden vermeld foutloos en foutloos zijn. Desalniettemin kan de Verkoper niet uitsluiten dat er af en toe fouten in de communicatie voorkomen. In dat geval kan de Verkoper niet worden gedwongen om in de overeenkomst die voortvloeit uit de weergavefout.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de informatie, prijzen of kenmerken aangegeven voor het aangeboden artikel op elk moment aan te passen, behalve na de aankoop of de Bestelling van de Koper. De foto's en andere illustraties die worden gebruikt om de artikelen te presenteren, hebben geen contractuele waarde.


1. Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

1.1 De gegevensbeheerder is QNT, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Technoparc de Thudinie 3, 6536 Donstiennes. 
Als zodanig bepaalt QNT de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zij zich ertoe alle organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om een veilige verwerking te garanderen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de wet" genoemd) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en het vrije verkeer van die gegevens ( hierna de AVG-verordening).


1.2. QNT is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op zijn verzoek en namens hem verwerkt (hierna "de onderaannemer"). Indien nodig verbindt QNT zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van de site en toegang tot sommige van zijn secties of elk verzoek om informatie of diensten van gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door QNT in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zal voldoen aan de AVG wet- en regelgeving.


2.2. Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers te laten weten hoe QNT de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt, voordat ze de verschillende secties van de site bezoeken en hun persoonlijke gegevens communiceren. De gebruiker moet het noodzakelijkerwijs lezen voordat hij zijn persoonlijke gegevens meedeelt door de formulieren in te vullen die voor dit doel in de verschillende secties van de site zijn voorzien.


2.3. Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk automatisch verwerkt, met procedures die strikt verband houden met de doeleinden vermeld in punt 3.


2.4. QNT verzamelt ook bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers om deze te herkennen en hen een optimale gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van deze gegevens maakt het mogelijk om eventuele fouten op de Site te corrigeren. De verzamelde informatie heeft betrekking op het IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van de raadplegingen, de bezochte pagina's en het apparaat van waaruit de verbinding plaatsvindt.


2.5. Elke fout, gedeeltelijke of onjuiste informatie over de persoonlijke gegevens, gemarkeerd met een asterisk, en dus noodzakelijk voor de uitvoering van de gevraagde dienst, maakt het onmogelijk. Aan de andere kant heeft elke tekortkoming, gedeeltelijke of onjuiste informatie over de optionele persoonlijke gegevens die niet nodig is, geen gevolgen.


3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de verschillende secties van de site, zijn de doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens als volgt: 

- om de gebruiker te machtigen om zich op de site te registreren, aangezien in sommige gevallen autorisatie nodig is om toegang te krijgen tot secties of diensten die specifiek zijn voor de site. 

- na voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot de intrekking van deze toestemming, interactie met de gebruiker door nieuwsbrieven te sturen met informatie, advies, promoties en nieuws over het bedrijf (sectie "Abonneren op de nieuwsbrief" van de site); 

- reageren op verzoeken van gebruikers met betrekking tot producten en diensten, ("Contact"-sectie van de Site);


4. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om gebruikers een goede ervaring te bieden bij het browsen op de Site en om deze te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.


5. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:
Gebruikersinformatie die zij verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per e-mail of op een andere manier. Deze informatie kan de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers bevatten.
Met betrekking tot het bezoek van elke gebruiker aan de Site verzamelen we automatisch de volgende informatie:
- technische informatie, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om verbinding te maken, browsertype, tijdzone, browser plug-intypes, besturingssysteem en platform; 

- informatie over gebruikersbezoeken, inclusief URL's, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's; zoals scrollen, klikken en hovers.


6. Toestemming

6.1. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De uitoefening van dit recht kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@qntsport.com


7. Duur van het bewaren van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten die worden opgelegd door de wet en de AVG-verordening, bewaart QNT de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen vervullen waarvoor ze worden verwerkt...


8. Communicatie van persoonsgegevens van gebruikers voor interne doeleinden

8.1. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of medewerkers van de afdeling Marketing van QNT die, onder het directe gezag van laatstgenoemde, zijn aangesteld als verwerkingsverantwoordelijken of onderaannemers van deze gegevens en die de juiste operationele instructies zullen ontvangen. Persoonsgegevens kunnen ook worden onder de aandacht brengen van medewerkers of medewerkers van leidinggevenden indien deze, door QNT aangesteld, daartoe besluiten, mits deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

8.2. QNT zorgt ervoor dat haar werknemers of medewerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en zorgt ervoor dat deze werknemers of medewerkers persoonlijke gegevens alleen zullen verwerken voor de doeleinden die zijn geautoriseerd door de nagestreefde doeleinden, met discretie en veiligheid vereist.


9. Erkende gebruikersrechten

9.1. QNT garandeert een eerlijke en rechtmatige verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers.


9.2. QNT garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens.
In overeenstemming met artikel 15 van de AVG-verordening heeft de gebruiker het recht om van QNT de volgende (maar niet uitputtende) informatie over zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen: a) de doeleinden van de verwerking; (b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; (c) de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen;


9.3. QNT garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
In overeenstemming met artikel 16 van de AVG-verordening kunnen onjuiste of onnauwkeurige gegevens op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd. Het is aan de gebruiker om eerst zelf de nodige wijzigingen aan te brengen vanuit zijn gebruikersaccount, en vervolgens QNT te vragen deze wijzigingen aan te brengen als deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht.
De gebruiker heeft het recht om het wissen van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 17 van de AVG-verordening.


9.4. QNT garandeert het recht op beperking van de verwerking.
De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 18 van de AVG-verordening.


9.5. QNT garandeert het recht op dataportabiliteit.
In overeenstemming met artikel 20 van de AVG-verordening hebben gebruikers het recht om persoonlijke gegevens over hen van QNT te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Ze hebben ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat QNT deze belemmert in de gevallen waarin de AVG-verordening voorziet.


9.6. QNT garandeert het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer er legitieme redenen zijn die verband houden met een bepaalde situatie.


9.7. QNT garandeert het recht om een klacht in te dienen
De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door QNT bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de bevoegde instantie voor het Belgische grondgebied.


9.8. De gebruiker kan te allen tijde de bovengenoemde rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het adres info@qntsport.com of een brief per gewone post gericht aan: QNT S.A, Technoparc de Thudinie 3, 6536 Donstiens


10. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder

De site kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd en beheerd door derden die geen verband houden met QNT. Waar van toepassing kan QNT niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, noch voor de praktijken ter bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

QNT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die met name, maar niet beperkt tot, de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen kunnen worden veroorzaakt.

De Site bevat geen informatie die rechtstreeks voor minderjarigen bestemd is. Minderjarigen mogen geen persoonlijke informatie of gegevens aan QNT bekendmaken zonder toestemming van hun ouders. Daarom nodigt QNT alle personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen uit om hen te informeren over veilig en verantwoord gebruik van internet.11. Modaliteiten voor het wijzigen van het "profiel" van de gebruiker

De gebruiker kan op elk moment de verstrekte gegevens wijzigen of zijn persoonlijke profiel verwijderen door gebruik te maken van de functionaliteit "Gegevens wijzigen" die aanwezig is op de Site, of door een elektronisch bericht te sturen naar het adres van de Houder info@qntsport .com, of een brief per gewone post ter attentie van: QNT S.A., Technoparc de Thudinie 3, 6536 Donstiennes.


12. Wijziging van het privacybeleid

QNT behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen voorzien door wetten ter bescherming van de privacy of om het aan te passen aan zijn praktijken. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen.

13.

In het geval van een geschil over de interpretatie van de verschillende teksten van het privacybeleid, heeft de Franse tekst voorrang.