Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website QNTSPORT.COM en de verkoop van de producten van de naamloze vennootschap QNT, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0431.635.548 en gevestigd te Technoparc de Thudinie, 3, 6536 Donstiennes (België).

1.2 Toegang tot en gebruik van deze site (de site betekent QNTSPORT.COM) en de beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door deze site te gebruiken aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele relatie tussen de Afnemer en de Verkoper, (de Verkoper verwijst naar QNT en de Afnemer verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die de website QNTSPORT.COM bezoekt en een bestelling plaatst of een aankoop doet, ongeacht de plaats en de middelen die worden gebruikt om dit te doen) meer in het bijzonder (maar niet beperkt tot):

- Het bezoek en gebruik van de site en de interpretatie en reikwijdte van alle informatie op deze site

- Alle bestellingen, leveringen en aankopen die online via deze site worden gedaan

- De kennis en interpretatie van de publieke mededelingen van de Verkoper (zowel reclame als ingediend).

De volgende handelingen van de Koper impliceren de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden:

- Het bezoeken en gebruiken van de Website

- Elke bestelling, levering en aankoop bij de verkoper.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (onder overeenkomst wordt verstaan ​​iedere overeenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper, met betrekking tot de producten) en prevaleren voor alle overeenkomsten boven de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden zal worden aanvaard zonder schriftelijke bevestiging van de verkoper.

2.2 Elk contract wordt intuitu personae gesloten tussen de Koper en de Verkoper en mag (behalve zoals hieronder bepaald) door geen van beide partijen worden overgedragen of toegewezen aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de ander. Het staat de Verkoper vrij om alle schulden, eisen, rechten of garanties die hij krachtens deze Overeenkomst op de Koper heeft, op welke wijze dan ook toe te wijzen of over te dragen aan een derde partij. De overdracht kan echter niet leiden tot een vermindering van de garanties voor de consument, zonder diens akkoord.

2.3 Eventuele versoepelingen of concessies die door de Verkoper worden verleend, kunnen niet tot gevolg hebben dat de toepassing van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, aangetast of gewijzigd en kunnen geen inbreuk maken op de rechten van de Verkoper. Het staat de Verkoper vrij om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Zij zullen vanaf hun eerste communicatie, op welke wijze dan ook, van toepassing zijn, met dien verstande dat dit echter niet kan impliceren dat de nieuwe contractuele voorwaarden van toepassing zijn op een reeds gesloten aankoop, op een reeds geplaatste bestelling.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN

3.1 De Koper krijgt de mogelijkheid om een ​​bestelling te verzenden voor verschillende producten die qua kenmerken en prijzen verschillen. De kenmerken van de producten zijn die welke voorkomen in de specificaties van de Verkoper, op de datum van de bestelling van de Koper.

3.2 Aangezien de door de Verkoper verkochte Producten aan verandering onderhevig zijn, kan laatstgenoemde op elk moment de kenmerken of componenten ervan om welke reden dan ook wijzigen of een Product uit zijn catalogi en/of commerciële documenten verwijderen. Deze wijzigingen kunnen op elk moment plaatsvinden, ook na de bestelling van de Koper als deze wijzigingen voortvloeien uit de toepassing van normen, teksten of wettelijke voorschriften, welke deze ook van toepassing zijn op de Producten. In een dergelijke situatie zal de Verkoper de Koper op alle mogelijke manieren informeren.

3.3 Het bekijken van de winkelwagen geeft een overzicht van alle producten die bij de bestelling zijn inbegrepen. Nadat de koper toegang heeft gekregen tot het betalingsgedeelte, wordt hij gevraagd de benodigde verzendgegevens in te voeren en een betaalmethode te kiezen. Voordat de bestelling wordt afgerond, wordt hem een ​​samenvatting van alle informatie met betrekking tot de bestelling overhandigd. Door op de knop "bestellen" te klikken, wordt het bestelproces afgerond en wordt de bestelling opgeslagen.

3.4 Door het verzenden van de bestelling doet de Koper een vast voorstel om een ​​koopovereenkomst af te sluiten voor de producten in het winkelmandje. Het verzenden van de bestelling bevestigt dat de klant deze verkoopvoorwaarden aanvaardt als de enige authentieke die zijn relatie met de verkoper beheersen.

3.5 Iedere door Verkoper ontvangen bestelling wordt pas definitief na bevestiging door middel van een ontvangstbevestiging van de bestelling.

3.6 Alle door de Koper verstrekte informatie bij het coderen van de gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, is voor hem bindend. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de Koper in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (afleveradres, factuuradres, enz.) en voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de artikelen te leveren. producten besteld die deze fouten kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 4: PRIJS

4.1 Onverminderd de overige verkoopvoorwaarden hieronder, worden de producten gefactureerd tegen het tarief dat geldt op de dag dat de producten worden besteld. Prijzen zijn inclusief Belgische BTW en onderhevig aan eventuele andere toepasselijke belastingen of heffingen.

ARTIKEL 5: LEVERING

5.1 De bestellingen van Koper zijn pas effectief na aanvaarding van de bestelling en ontvangst van de betaling door Verkoper. Geen enkele wijziging van bestellingen zal van kracht zijn zonder de uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde.

5.2 De door Verkoper in het leveringsgedeelte aangegeven levertijden zijn indicatief en niet bindend. De partijen erkennen dat bepaalde omstandigheden buiten de macht van de verkoper, na bevestiging of aanvaarding van een bestelling met vermelding van een bepaalde levertijd, kunnen resulteren in veranderingen in de beschikbaarheid van de producten, waardoor de verkoper verplicht kan worden de verwachte leveringsdatum uit te stellen. . Een dergelijke vertraging kan niet worden beschouwd als een schending van het contract en kan dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot de ontbinding of opzegging van het geheel of een deel van het contract, tenzij de niet-levering langer dan een maand na de datum van de ingebrekestelling voortduurt. gericht aan de verkoper.

5.3 Transportkosten en eventuele garantiekosten zijn voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

ARTIKEL 6: DOUANERECHTEN

6.1 Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten België wordt geleverd, kan onderworpen zijn aan mogelijke belastingen en douanerechten die worden geheven wanneer het pakket zijn bestemming bereikt.

6.2 Deze douanerechten en eventuele belastingen verbonden aan de levering van een artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en vallen onder zijn verantwoordelijkheid. QNT is niet verplicht zijn klanten te verifiëren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Om hier meer over te weten te komen, is het aan de klant om informatie in te winnen bij de bevoegde autoriteiten in zijn land.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

7.1 De Koper die geen consument is, heeft onder geen enkele omstandigheid een herroepingsrecht.

7.2 De Consumentkoper heeft in beginsel het recht om de overeenkomst op afstand te herroepen en kan daarvan gebruik maken zonder boete of kosten, anders dan de kosten voor het retourneren van de goederen aan Verkoper. De klant heeft het recht om de aankoop van de producten binnen 14 dagen na levering te annuleren. Hiertoe dient de klant binnen de gestelde termijn een aanvraag in bij het bedrijf QNT.

7.3 Indien ontvangen producten een defect vertonen of niet voldoen aan de bestelling, is het de verantwoordelijkheid van de klant om QNT hiervan binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte te stellen via dit formulier. Bij gebreke daarvan wordt de bestelling geacht aan de bestelling te voldoen.

7.4 QNT neemt alleen producten terug die intact zijn en zich in de originele staat en verpakking bevinden. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of vervuild, worden niet terugbetaald of geruild.

7.5 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle retourbewijzen te bewaren, waarbij wordt aangenomen dat de artikelen per aangetekende post of op een andere manier worden geretourneerd, waarbij een bepaalde datum op de verzending wordt vermeld.

7.6 In geval van een fout bij het communiceren van leveringsgegevens kan QNT niet aansprakelijk worden gesteld. Als de klant het pakket weigert, zijn er verzendkosten voor het retourneren van toepassing.

7.7 Retourzendingen moeten worden gedaan naar het volgende adres:

QNT - Klantenservice

Thudinie Technopark, 3

6536 Donstiennes, België

Tel: +32 71 534 811 Fax: +32 71 534 809

7.8 Indien de Koper de producten op eigen initiatief retourneert, worden eventuele transportkosten niet door Verkoper vergoed. De Koper heeft echter geen herroepingsrecht in de gevallen bedoeld in artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht en hieronder opgesomd: - in geval van Producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd - in de in het geval van Producten die snel kunnen bederven of verouderen - in het geval van verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de consument na levering de verzegeling heeft verbroken.

7.9 Op grond van artikel VI.51 lid 2 van het Wetboek van Economisch Recht ontstaat de aansprakelijkheid van de consument alleen met betrekking tot de waardevermindering van goederen die voortvloeit uit de behandeling van goederen anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen. goederen.

7.10 In geval van herroeping of retourzending wegens gebrek aan overeenstemming onder de hierboven vastgestelde voorwaarden, kan de Koper, naar keuze, worden terugbetaald in geld of via een tegoedbon die op de site kan worden gebruikt.

ARTIKEL 8: GARANTIE

8.1. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, garandeert Verkoper dat de Producten, bij normaal gebruik, voldoen aan de specificaties die voor de betreffende Producten gelden op het moment van bestelling van de Producten. In dit kader is op de Producten de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing.

8.2 Professionele koper: Elke klacht over een schijnbaar gebrek of gebrek aan conformiteit die de geleverde Producten aantast, moet binnen zeven dagen na de levering van de Producten aan de Verkoper worden meegedeeld. De ontvangst van de Producten door de Koper of zijn agenten heeft tot gevolg dat elk schijnbaar gebrek dat op het moment van levering zou kunnen worden opgemerkt, wordt gedekt. Elke melding van een verborgen gebrek aan de geleverde Producten moet aan de Verkoper worden meegedeeld binnen vijftien dagen na de ontdekking van deze gebreken door de Koper of vanaf het moment waarop hij ze redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Elke rechtsvordering met betrekking tot verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen 30 lopende dagen vanaf de ontdekking van de gebreken door de Koper, of vanaf het moment waarop hij ze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, of vanaf de dag van de mislukte gesprekken met het oog op een minnelijke schikking. . Consument: De Koper heeft wettelijke rechten op grond van de bepalingen die de verkoop van consumptiegoederen regelen, die niet door deze garantie worden beïnvloed. Dit artikel vormt een garantie in de zin van artikel 1649 quater § 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Elk gebrek of beschadiging aan het materiaal of de verpakking moet door de koper bij de levering worden aangegeven op de factuur of op enig ander op dat moment verstrekt document, bij gebreke waarvan de verkoper niet kan tussenkomen. Verborgen gebreken moeten per aangetekende brief aan de Verkoper worden meegedeeld binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de Koper er kennis van krijgt. De garantie van de Verkoper kan alleen worden ingeroepen als de Verkoper een ernstige of opzettelijke fout heeft begaan. Dit beperkt zich uitsluitend tot ofwel de vervanging van defecte Producten, ofwel de terugbetaling of vermindering van de gefactureerde prijs, onder de voorwaarden bepaald in artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek en zonder enige andere schadevergoeding. In geval van terugbetaling wordt het beschadigde materiaal teruggestuurd naar de Verkoper, indien deze daarom vraagt.

8.3 Onverminderd gevallen waarin de wet geen beperking van de aansprakelijkheid toestaat, zal de totale aansprakelijkheid van de Verkoper, zowel contractueel, buitencontractueel als anderszins, krachtens het contract of in verband met het contract, beperkt zijn tot het bedrag van de betreffende factuur. op de Producten waarop het verzoek betrekking heeft. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor precontractuele, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade.

8.4 Indien de door de Verkoper overgedragen goederen bestemd zijn voor een derde, impliceert de overdracht ervan aan de derde de instemming van de Koper met betrekking tot de goedkeuring van de geleverde Producten; de non-conformiteit van de door een derde opgezegde goederen doet dat niet. niet wat slechts kan resulteren in de aansprakelijkheid van de Koper met uitsluiting van die van de Verkoper.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 De Koper betaalt de producten onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling op de website van de Verkoper.

9.2 De Koper wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend en zijn schuld te hebben erkend, indien hij de factuur niet binnen vijftien kalenderdagen na de datum ervan schriftelijk heeft betwist.

ARTIKEL 10: EIGENDOM BEVESTIGING

10.1 Niettegenstaande de levering van de producten blijft de Verkoper eigenaar van de producten tot de volledige betaling van de prijs van de producten door de Koper, evenals tot de betaling van enig ander bedrag dat de Koper aan de Verkoper verschuldigd is.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1 Het plaatsvinden van welke gebeurtenis dan ook, zoals in het bijzonder elke onderbreking van de productie, het transport of de levering, staking, uitsluiting, embargo, oorlog, terroristische aanslag of gevolgen van een aanval, onvoldoende grondstoffen, epidemie, slecht weer en meer in het algemeen Schort elke gebeurtenis van soortgelijke aard die de partijen of hun leverancier treft en die de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertraagt ​​of onmogelijk maakt, de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, zal de andere partij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het bewijs dat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De uitvoering van haar verplichtingen zal worden opgeschort tot de kennisgeving van het einde van het evenement, met dien verstande dat geen van de partijen enige schadevergoeding kan vorderen van de andere partij. Partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken.

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PRIVACY

12.1 Het gebruik van de QNTSPORT.COM webservice is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik.

12.2 De Verkoper behoudt de volledige, volledige en exclusieve eigendom van de verschillende gegevens die in het kader van deze overeenkomsten worden verzonden, krachtens de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databanken. gegevens.

12.3 Alle merken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, visueel of audio, weergegeven op de site van Verkoper zijn beschermd onder het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het auteursrecht. Ze zijn het volledige eigendom van de Verkoper of zijn partners.

12.4 Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, vormt een inbreuk die burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de auteur met zich mee kan brengen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de Verkoper is ten strengste verboden.

12.5 De ​​Verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te verzamelen, met name voor het verwerken van bestellingen, het verzenden van Producten, het verzenden van post of elektronische post voor reclame- of andere doeleinden, het verwerken van kaartbetalingen, bankieren en klantenservice. De gebruiker heeft echter recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die hem betreffen.

ARTIKEL 13: RESERVERING MET BETREKKING TOT FOTO'S, KENMERKEN, INFORMATIE EN PRIJZEN

13.1 Verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de op de site aangegeven informatie en prijzen foutloos en foutloos zijn. Verkoper kan echter niet uitsluiten dat er van tijd tot tijd fouten in de communicatie voorkomen. In dergelijke gevallen kan Verkoper niet gedwongen worden de overeenkomst aan te gaan die voortvloeit uit de weergavefout. In geval van een fout in de informatie of prijzen vermeld op de site, waardoor een wijziging daarvan noodzakelijk is, heeft de Koper, voordat de nieuwe prijs of nieuwe voorwaarden van toepassing zijn, de mogelijkheid om de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te ontbinden.

13.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de informatie, prijzen of kenmerken aangegeven voor het aangeboden artikel op elk moment aan te passen, behalve na de aankoop of Bestelling van de Koper. De foto's en andere illustraties die worden gebruikt om de artikelen te presenteren, hebben geen contractuele waarde.

ARTIKEL 14 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade aan de installatie of computerapparatuur van Koper als gevolg van het raadplegen van de site. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, zelfs tijdelijk, van de diensten die op en via zijn site worden aangeboden. De Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af in geval van indirecte schade.

14.2 De Verkoper verbindt zich ertoe alle producten op de site zo getrouw mogelijk te beschrijven aan de hand van de bewoordingen van het artikel, de beschrijving ervan, de prijs en/of andere gegevens. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van een materiële fout, een typefout of enige andere fout of onvrijwillige nalatigheid met betrekking tot de informatie die op de site wordt gepubliceerd.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANEN

15.1 De relatie tussen Koper en Verkoper is onderworpen aan het Belgisch recht.

15.2 De nietigheid of niet-toepasselijkheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden kan de geldigheid of toepasselijkheid van de overige clausules niet aantasten. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-toepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die vanuit economisch oogpunt het dichtst in de buurt komt van de nietige of niet-toepasbare clausule. Het feit dat de verkoper op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om er op een later tijdstip wel gebruik van te kunnen maken.

15.3 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de vennootschap QNT haar maatschappelijke zetel heeft gevestigd, en wel in het Frans.

ARTIKEL 16 – ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

16.1 In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 met betrekking tot de online beslechting van consumentengeschillen, kan de Koper het volgende platform gebruiken om een ​​geschil op te lossen in geval van een probleem met een gekocht product https://ec.europa .eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.

ARTIKEL 17

In geval van geschil over de interpretatie van de verschillende teksten van de algemene voorwaarden, heeft de Franse tekst voorrang.

Bijgewerkt op 25/09/2023 om 12:00 uur